NẾU KHÔNG HỌC

Ông Nguyễn Văn Thọ dẫu tuổi cao vẫn hăng say với công tác khuyến học, khuyến tài tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
Ông Nguyễn Văn Thọ

NẾU KHÔNG HỌC
Thời công nghiệp bốn chấm không (4.0)
Nếu không học; thiệt hại vô cùng,
Nay mai giấy mực không dùng,
Dùng công nghệ số khắp vùng gần xa,

Chỉ chiếc điện thoại là đủ hết,
Rất cần học mới biết cách làm,
Nhiều người nhờ học giỏi giang,
“Công dân học tập”  lại càng giỏi hơn./.

                            Thụy Khuê, tráng 1/2023 

                                 NGUYỄN VĂN THỌ
                                 HKH phường Thụy Khuê